Triple X Foreningen i Danmark: mail@triple-x.dk
 
   Forsiden
   Foldere    Artikler    Historier    Links
   Bogliste
   Internationale nyheder    Forskning i Danmark
   Danmark    Udland
   Bliv medlem    Vedtægter    Bestyrelsen    Samarbejdspartnere    Kontakt    Vores folder

Bøger


Her er en liste med bøger, som behandler emner, der kan være relevante for forældre til en pige med Triple-X.
Listens billeder er links til de forskellige forlag.


Ross W. Greene: Det Eksplosive Barn - ny udgave.
En ny, pædagogisk metode til at forstå, hjælpe og opdrage børn, der let bliver frustrerede og er kronisk ufleksible.

Det Eksplosive BarnRoss W. Greene: Fortabt i skolen.
Ny metode giver lærere og pædagoger konkrete værktøjer i hverdagen. Den amerikanske psykolog Ross W. Greene har udviklet en ny og anderledes pædagogisk metode til at tackle og hjælpe børn med adfærdsproblemer.

Fortabt i skolenJenny Bohr: Samarbejdsbaseret problemløsning.
Samarbejdsbaseret Problemløsning henvender sig til dig, der beskæftiger dig med unge og voksne, med eller uden diagnoser, der har svært ved at håndtere deres frustrationer på en hensigtsmæssig måde.
Baseret på grundtanken, at mennesker gør det godt hvis de kan, giver bogen dig en sammenhængende forståelse for disse mennesker, og med denne forståelse, konkrete handlemuligheder i samarbejdet med dem. Bogen giver også gode råd i forhold til mange af de problemer, du kan støde på.
Samarbejdsorienteret problemløsning tager sit udspring i en dansk kontekst og forfatterens egne erfaringer i arbejdet med en bred vifte af børn, unge og voksne med adfærdsmæssige udfordringer.
På grund af sin praksisnære tilgang vil også pårørende til disse mennesker have udbytte af at læse denne brugs bog.

Samarbejdsbaseret ProblemløsningSari Solden: Kvinder med ADHD.
Forfatteren øser af sin store, faglige viden og giver masser af praktiske råd til at klare en ofte kaotisk hverdag. Sari Solden er psykoterapeut, og hun har selv ADHD. Den første bog på dansk om emnet.

Kvinder med ADHDAnne Vibeke Fleischer og John Marland: Eksekutive vanskeligheder hos børn.
Forlag: Dansk psykologisk Forlag. Udgivet: 06-03-2007. Originalsprog: Dansk

Eksekutive vanskeligheder hos børnMartin L Kutscher og Marcella Moran: Børn med organiseringsvanskeligheder.

Anne Vibeke Fleischer og Lise Merrild: Indsigt og adfærd i børnehøjde.

Anegen Trillingsgaard, Ellen Stenderup og Dorte Damm: Urolige og ukoncentrerede småbørn.

Bogen handler om børn i alderen 2-6 år, der har problemer med opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet.En tidlig indsats vil komme alle urolige og ukoncentrerede småbørn til gavn. Imidlertid vil der være en mindre gruppe, hvor forløbet bestyrker mistanken om, at det drejer sig om ADHD. Derfor beskrives kriterierne for diagnosen ADHD, og der gives et billede af børnenes vanskeligheder, som de viser sig i hverdagen. Der argumenteres for en tidlig indsats i hjem og daginstitution, og det pædagogiske indhold i den tidlige indsats beskrives.
Målgruppen er forældre, sundhedsplejersker, pædagoger og andre, som er interesserede i ADHD hos småbørn, og som kan være med til at sikre, at børn med ADHD identificeres tidligere og får hjælp.

Anne Vibeke Fleischer: Set med børns øjne.
De fleste børn udvikler "af sig selv" selvindsigt, empati og menneskeforståelse i omgangen med børn og voksne: hjemme, i børnehaven, i skolen og i fritiden.Nogle børn udvikler ikke denne indsigt og forståelse på grund af udviklingsforstyrrelser som ADHD, mental retardering, autisme og beslægtede tilstande, eller på grund af omsorgssvigt. Daglig træning i selvindsigt og menneskeforståelse kan hjælpe barnet til ikke at komme i situationer, hvor dets adfærd er uhensigtsmæssig, aggressiv eller destruktiv, fordi barnet ikke kan aflæse situationen eller andres følelser. Det er ikke nok kun at anvende terapi og skemalagt social træning. Uden forestillinger om egne og andres følelser kan man ikke afprøve og vælge handlemuligheder på "den indre scene" - og så er man i sine følelsers vold. Det går ofte galt, når følelsen er vrede eller frygt. Bogens mange tegninger illustrerer de situationer, hvor tingene kan gå skævt på grund af barnets manglende indlevelsesevne, og bliver dermed en støtte og et redskab i dialogen mellem voksen og barn i den daglige træning.Med udgangspunkt i udviklingspsykologisk teori præsenterer forfatteren metoder for og praktiske anvisninger til, hvordan de voksne i barnets dagligdag - pædagoger, forældre og lærere - kan træne selvindsigt og menneskeforståelse i hverdagen med barnet med det formål at udvikle barnets indsigt i følelsesmæssige sammenhænge - hos sig selv og andre. Altså at skabe de forestillinger i barnets hoved, der ikke kom af sig selv: deres indre billeder af sig selv, af andre mennesker og af verden. Bogen er skrevet af Anne Vibeke Fleischer, som er autoriseret psykolog og specialist i børneneuropsykologi, med bidrag af Carsten Lose. Illustreret af Claes Movin.

Set med børns øjneMartin L. Kutscher: Børn med blandingsdiagnoser.
Bogen er en præcis, videnskabeligt opdateret indføring i hele spektret af de ofte sameksisterende adfærds- og neuropsykologiske forstyrrelser hos børn - fra ADHD, OCD og bipolar lidelse til autismespektrum forstyrrelser, nonverbale indlæringsvanskeligheder, sanseintegrationsproblemer og eksekutiv dysfunktion.Med fokus på det forfatteren kalder "Det rigtige, levende barn", som findes bag alle diagnoserne, formår han at bygge bro mellem teori og praksis. Det lykkes forfatteren at gøre det komplekse enklere at forstå, inklusive årsager, symptomer, diagnosernes overlap samt behandlingen af dem.Forfatterens medfølende og optimistiske tilgang samt hans dygtige redegørelse for disse børns særlige indre verden gør dette til en uundværlig håndbog for lærere, forældre, fagfolk og andre, der har brug for fremkommelig og relevant rådgivning om børn med specielle behov.Forfatteren er neurolog med speciale i pædiatri og med mange års erfaring med at diagnosticere og hjælpe børn og familier med børn med blandingsdiagnoser. Bogen har bidrag af Tony Attwood og Robert R. Wolff. Oversat fra amerikansk af Malene Sejer Larsen. Dansk forord af psykolog Bo Hejlskov Jørgensen.

Susanne Broeng: Kan Troldebørn elskes? - at leve og arbejde med børn, der har psykiske udviklingsforstyrrelsern.
Igennem de mange år jeg har mødt familier, hvor der er et barn, der er anderledes. Susanne Broeng med bidrag af Bjarne B. Nielsen, 176 sider.
Kan troldebørn elskes ? er skrevet på baggrund af forfatternes mangeårige erfaringer fra arbejde med familier, hvor ét af børnene har en psykisk udviklingsforstyrrelse.Erfaringerne med disse familier viser, at det er af afgørende betydning, at barnet og familien mødes anerkendende. At se og forstå barnets vanskeligheder som et handicap frem for uartighed er en udfordring for både forældre og professionelle. Børnenes uforståelige, ikke genkendelige og ikke acceptable adfærd giver ofte anledning til, at de ses som uopdragne, og deres forældre ses som ikke kompetente. I virkeligheden har disse familier en helt særlig og vanskelig forældreopgave, der består i at støtte og skærme barnet, så det ikke får alt for meget skældud og for mange nederlag og afvisninger.Bogen er med sin teoretiske viden og mange eksempler fra hverdagen en håndsrækning til både forældre og professionelle, der har en dagligdag sammen med et barn, der har en psykisk udviklingsforstyrrelse. Susanne Broeng (www.broeng.dk) er socialrådgiver, cand.scient.soc. og familieterapeut fra The Kempler Institute of Scandinavia A/S, som hun stadig er tilknyttet som konsulent og underviser. Hun har siden 1991 drevet selvstændig praksis - med familieterapi, foredrag, undervisning og supervision.Bjarne Nielsen er speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri. Han har blandt andet været ansat 10 år som overlæge ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aalborg Psykiatrisk Sygehus og siden 1999 drevet selvstændig praksis som speciallæge.

ICON Health Publications: Triple X Syndrome.
Dette er en 3-i-1 opslagsbog. Den er en omfattende medicinsk ordbog, som dækker flere hundrede betegnelser og udtryk i forbindelse med Triple X-syndrom. Den har også en god liste af litteratur henvisninger. Endelig giver den information til brugerne om, hvordan man opdaterer sin viden ved hjælp af forskellige Internet ressourcer. Bogen er henvendt til læger, medicinstuderende, medicinske forskere, og patienter, som ønsker at blive fortrolige med forskning inden for Triple-x området.

Triple X SyndromeKaren Nørby: Kost og hyperaktivitet - ADHD - DAMP.
Karen Nørby sætter i sin bog "Kost og hyperaktivitet"med mange referencer streg under, at kostændringer både er velbegrundede og effektfulde. Både børn med en egentlig diagnose og børn, der bare ville få det lettere ved lidt mere ro og koncentration, kan have glæde af justeringer i kosten. Bogens praktiske afsnit giver helt konkrete råd om vejen til roligere og gladere børn samt en masse børnevenlige opskrifter.Denne bog er skrevet til de urolige børn og deres familier, men nok så meget til alle de andre voksne, som møder børnene: pædagoger, skolelærere, psykologer, sundhedsplejersker og læger. Forlag: CET Forlag (2007)

Marianne Jäger og Carmen Villefrance: Rask af mad.
Hvad gør man, når ens barn eller man selv lider af: allergi, intolerance, overfølsomhed, autisme, asperger, OCD, mm? Hvad gør man, når man har prøvet næsten alt inden for både det etablerede og det alternative systems behandlingstilbud? Forfatterne havde begge børn der var stærkt funktionsnedsatte. Derfor uddannede de sig til ernæringsterapeuter og udvekslede erfaringer. Disse erfaringer har de sat i system og samlet i denne bog. Deres børn er i dag glade, sunde og velfungerende. Forlag: Hovedland (2007)

Rask af mad


© ProAtor Web design ™ All Rights Reserved