Triple X Foreningen i Danmark: mail@triple-x.dk
 
   Forsiden
   Foldere    Artikler    Historier    Links
   Bogliste
   Internationale nyheder    Forskning i Danmark
   Danmark    Udland
   Bliv medlem    Vedtægter    Bestyrelsen    Samarbejdspartnere    Kontakt    Vores folder

Vedtægter

Vedtægter for Triple-X Foreningen i Danmark

(For printervenlig version tryk her)


§ 1 Navn
Foreningens navn er Triple-X Foreningen i Danmark.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at samle alle med interesse i Triple-X Syndrom i en Landsforening for i fællesskab at:

 1. Udbrede kendskabet til Triple-X Syndrom.
 2. Yde støtte og information til piger og kvinder med Triple-X Syndrom samt støtte og information til kommende forældre til piger med Triple-X.
 3. Arbejde for, at den relevante behandling til piger og kvinder med Triple-X Syndrom til enhver tid er tilgængelig i sundhedssektoren.
 4. Bidrage til forskningen i Triple-X Syndrom.
 5. Bidrage med information og rådgivning i forbindelse med oprettelse af Landsforeninger og Triple-X foreninger i udlandet.
 6. Arbejde for at fremme det internationale samarbejde vedrørende Triple-X Syndrom.

§ 3 Medlemskreds
Som medlemmer af Triple-X Foreningen i Danmark kan alle interesserede optages. Børn og unge kan blive medlem hvis mindst en af forældrene er medlem. Triple-X Foreningen består af 5 regioner:
 • Sjælland
 • Fyn
 • Nordjylland
 • MidtJylland
 • SønderJylland

§ 4 Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Børn og unge under 18 år, der ønsker særskilt medlemskab, betaler halvt kontingent, hvilket ikke giver stemmeret på generalforsamlingen. Udmeldelse sker til foreningens kasserer. Ved manglende betaling af kontingentet sker udmeldelse automatisk.

§ 5 Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts/april måned. Generalforsamlingen skal indvarsles med direkte meddelelse til hvert medlem. Indkaldelsen skal ske skriftlig med angivelse af dagsorden, og være udsendt mindst 4 uger før generalforsamlingen enten pr. brev eller e-mail.
Indkomne forslag skal være Bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen, idet forslag udsendes sammen med indkaldelsen, med henblik på brevstemmer pr. e-mail.
Skriftlig beretning fra grupperne skal sendes pr. e-mail til Bestyrelsen senest 31. januar. Disse vil blive sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 6 Dagsorden for generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af revideret regnskab
 5. Godkendelse af næste års budget
 6. Fastlæggelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelsen
 8. Godkendelse af ekstern revisor
 9. Behandling af indkomne forslag
 10. Eventuelt

§ 7 Beslutninger og afstemninger
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte medlemmer. Hvert medlem der er fyldt 18 år har en stemme. Ved afstemning er simpelt stemmeflertal gældende. Ved vedtægtsændringer kræves dog, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringen. Der kan brevstemmes pr. e-mail - dog kun på indkomne forslag.
Stemmeseddel med angivelse af medlemsnummer og navn udsendes sammen med:

 1. Indkaldelse til generalforsamlingen
 2. Kopi af indkomne forslag
Brevstemmer pr.e-mail annulleres automatisk hvis medlemmet registreres fremmødt på generalforsamlingen. Afstemning ved fuldmagt kan ikke finde sted. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, men såfremt blot 2 medlemmer måtte ønske det, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 8 Ledelse
Foreningens daglige ledelse varetages af Bestyrelsen, der består af formanden og 4 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 3 medlemmer vælges i ulige år og 2 medlemmer vælges i lige år. 1-2 suppleanter vælges hvert år. Genvalg kan finde sted. Alle medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen.

§ 9 Konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig med:
 • formand
 • sekretær
 • kasserer (kassereren behøver ikke nødvendigvis at være valgt til bestyrelsen).
Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Sekretæren fører beslutningsprotokol.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring til Bestyrelsen. Begæringen skal indeholde en begrundelse for, og angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter, at begæring herom er modtaget af Bestyrelsen. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 11 Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår løber fra foreningens start frem til 31.12.2011. Regnskab føres af kassereren og skal være afsluttet senest den 1. februar året efter. Kassereren skal være myndig og må kun ligge inde med kontanter til foreningens daglige drift. Kassereren alene er underskriftsberettiget over for pengeinstitutter m.v. Formanden eller et bestyrelsesmedlem kan også være underskrift berettiget.

§ 12 Foreningens opløsning
Opløsning af Triple-X Foreningen i Danmark kan kun vedtages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, og kun såfremt ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Vedtages det at opløse Triple-X Foreningen i Danmark, overgår eventuelle midler til forskning eller andet der relaterer sig til Triple-X Syndrom.

§ 13 Ikraftræden

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 14. Maj 2011.

© ProAtor Web design ™ All Rights Reserved